Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
in-short
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków
tel. +48 12 31 51 841

cracow@dlklegal.com

Czym w DLK zajmujemy się na co dzień?

Przykładowe praktyki - projekty - sprawy w kluczowych specjalizacjach dLK

bankowość i finanse

 

 • licencje i nadzór w Polsce i zagranicą
  • praktyka: całościowa dokumentacja wniosku o zezwolenie na działalność instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, małej instytucji płatniczej
  • praktyka: postępowania o zezwolenia i wpisy do rejestrów przed Komisją Nadzoru Finansowego i innymi organami nadzoru państw UE
  • praktyka: prowadzenie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego i SO w Warszawie, dotyczących uzyskania zezwolenia i rejestracji funduszy inwestycyjnych, przygotowywanie projektu i zmian statutu towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz wykazu czynności niezbędnych  do utworzenia TFI
  • praktyka: nadzór (kontrole KNF, postępowanie w sprawie zastosowania środka nadzorczego), wdrożenie ładu korporacyjnego i rekomendacji sektorowych w instytucjach nadzorowanych przez KNF
 • open banking & PSD2
  • praktyka: audyt PSD2 regulaminów, umów, procedur banków i innych dostawców
  • projekt: całościowa dokumentacja wniosku o zezwolenie na działalność dostawcy świadczącego usługę dostępu do rachunku
  • projekt: doradztwo dla Polish API w tworzeniu dokumentacji interfejsu PSD2 
  • projekt: wsparcie prawne w zakresie strategii rozwoju wiodącego agenta rozliczeniowego w świetle zmian regulacyjnych
  • projekt: wdrożenie silnego uwierzytelnienia w transakcjach niskiego ryzyka
 • waluty wirtualne
  • projekt: zabezpieczenia na walutach wirtualnych
 • współpraca pomiędzy instytucjami finansowymi - architektura regulacyjna (outsourcing, relacja agencyjna, relacja "korespondencka", inne):
  • praktyka: przygotowanie architektury regulacyjnej współpracy 
  • projekt: wprowadzenie na rynek systemu płatności mobilnych dla jednego z kluczowych akceptantów
  • projekt: wprowadzenie na rynek systemu płatności peer - 2 - peer
  • projekt: wprowadzenie systemu płatności mobilnych do sieci bankomatów
  • projekt: wprowadzenie na rynek platformy pośredniczącej w udzielaniu pożyczek przez instytucje finansowe klientom indywidualnym
  • projekt: wsparcie prawne w zakresie współpracy TFI z depozytariuszem aktywów funduszy
 • wdrożenia produktów w instytucji finansowej
  • projekt: system elektronicznego podpisywania dokumentacji w banku komercyjnym
  • projekt: wydawanie karty kredytowej, wdrożenie linii kredytowej przez instytucję pożyczkową
  • projekt: wdrożenie przekazów bankomatowych
 • wsparcie dla projektów kredytowych
  • projekt: obsługa refinansowania dla project finance (budowa galerii handlowej)
  • projekt: wielostronna umowy o zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy o usługi płatnicze dla agenta rozliczeniowego
 • compliance
  • praktyka: regulaminy, umowy, procedury instytucji finansowych
  • praktyka: obowiązki informacyjne, trwały nośnik, reklamacje
  • praktyka: AML, dane osobowetajemnica bankowa i zawodowa, outsourcing, incydenty

e-commerce


 • strategiczne aspekty biznesu internetowego
  • praktyka: przygotowanie umów o usługi płatnicze oraz wparcie w negocjowaniu umów o acquiring przez akceptantów
  • praktyka: przygotowanie całościowej dokumentacji serwisów internetowych
  • praktyka: obsługa umów wdrożeniowych oraz umów z zakresu ochrony własności intelektualnej (umowy licencyjne, umowy przeniesienia praw własności intelektualnej)
 • programy lojalnościowe
  • projekt: wprowadzenie na rynek programu lojalnościowego opartego na kartach płatniczych
  • projekt: wprowadzenie na rynek karty płatniczej przedpłaconej dla europejskiej niskokosztowej linii lotniczej wydawanej przez europejską instytucję pieniądza elektronicznego
 • dostawa i płatności za kontent cyfrowy
  • projekt: obsługa dostawy i płatności za kontent cyfrowy przez operatora telekomunikacyjnego
  •  
 • start-up'y fintechowe
  • praktyka: przygotowanie spółki do działalności bez konieczności uzyskania zezwolenia organów nadzoru
  • praktyka: całościowa dokumentacja wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych Komisji Nadzoru Finansowego
  • praktyka: stworzenie architektury regulacyjnej nowopowstających platform internetowych oraz wdrażanie zmian wynikających ze zmian przepisów


dane osobowe i ochrona informacji


 • wdrożenia 
  • praktyka: wdrożenia RODO w sektorze finansowym, ecommerce, FMCG, produkcyjnym
  • praktyka: obsługa umów wdrożeniowych oraz umów IT, umów pośrednictwa, outsourcingu i suboutsourcingu regulowanego (banki, niebankowi dostawcy usług płatniczych)
  • projekt: wsparcie w zakresie wdrożenia rozwiązania podpisu biometrycznego w banku komercyjnym, w tym w zakresie zgodności z RODO
  • projekt: koordynacja projektów angażujących jednorazowo około 20 kancelarii prawnych z całej Europy w zakresie przygotowania ogólnoeuropejskiej platformy internetowej
 • zarządzanie kryzysowe
  • projekt: doradztwo w zakresie zarządzania incydentem IT u dostawcy usług płatniczych, w tym w zakresie analizy konieczności zgłoszenia incydentu do organów nadzoru
  • projekt: wsparcie agenta PSP w zakresie ochrony wizerunku w związku z ujawnieniem informacji o wysokiej podatności systemu IT na nadużycia
 • obsługa bieżąca
  • praktyka: opracowanie oraz weryfikacja całości dokumentacji przetwarzania danych osobowych (zarówno na gruncie RODO, jak i przepisów UODO z 1997), w tym dla podmiotów z międzynarodowych grup kapitałowych
  • praktyka: pomoc w przygotowywaniu odpowiedzi na składane wnioski i żądania klientów
  • praktyka: analizy prawne związane z dopuszczalnością zbierania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych, warunkami ich wykorzystania, międzynarodowych transferów danych oraz okresu ich przechowywania, wykorzystania baz danych innych przedsiębiorstw
  • praktyka: przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesów AML/KYC
  • praktyka: szkolenia z zakresu danych osobowych i bezpieczeństwa IT dla kadry zarządzającej i pracowników w instytucjach finansowych, ecommerce, przedsiębiorstwach energetycznych, sektorze transportowym

inwestycje i rynki kapitałowe


 • obsługa strategiczna przygotowania inwestycji
  • praktyka: analiza otoczenia regulacyjnego i perspektyw zmian w okresie długoterminowym
  • projekt: analiza rynku przed inwestycją w instytucję finansową, wsparcie w selekcji potencjalnych inwestorów
 • obsługa transakcji na rynku kapitałowym
  • praktyka: due diligence podmiotów oraz grup kapitałowych z sektora finansowego i ecommerce
  • praktyka: przygotowywanie umów związanych z prowadzoną inwestycją (m.in. umowa inwestycyjna, umowa zbycia udziałów/akcji)
  • praktyka: przygotowanie umów i dokumentacji związanej ze zbyciem udziałów / akcji w instytucji finansowej, nieruchomości, IT, meblarskim, FMCG
  • projekt: umowa o dalszej współpracy między spółkami grupy kapitałowej poprzedzająca spin-off)
  • projekt: przeniesienie portfela akceptantów / użytkowników między dostawcami usług płatniczych
 • emisje instrumentów finansowych
  • praktyka: opracowywanie prospektów emisyjnych i dokumentacji związanej z emisją papierów wartościowych (w tym obligacji i certyfikatów inwestycyjnych)
  • praktyka: przygotowywanie i prowadzenie procesu emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszy, sporządzanie warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych, dokumentacji zbycia/umorzenia/splitu akcji/certyfikatów inwestycyjnych
 • obsługa podmiotów z rynku inwestycyjnego oraz spółek portfelowych
  • praktyka: tworzenie i przekształcenia spółek kapitałowych i osobowych oraz projektów umów spółek, statutów i dokumentacji rejestrowej
  • praktyka: zarządzanie prawne funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi wiodących spółek z branż IT, meblowych, deweloperskich, FMCG
  • praktyka: udział w charakterze pełnomocnika w zgromadzeniach inwestorów, wspólników i WZA
  • projekt: udział w przekształceniach kilkudziesięciu spółek SPV (sp. z o.o., S.A.) w S.K.A. należących do jednego z największych polskich deweloperów z GPW

spory


 • spory, arbitraże i ugody pomiędzy instytucjami finansowym
  • sprawa: spór i ugoda pomiędzy bankiem i agentem rozliczeniowym o rozliczenie tzw. sponsoringu
  • sprawa: ugoda pomiędzy bankiem - cżłonkiem organizacji kartowych i i dostawcą usług członka o rozliczenie przychodów nadzwyczajnych
  • sprawa: spór pomiędzy bankiem i innym podmiotem o rozliczenie przychodów nadzwyczajnych
  • sprawa: spór o zabezpieczenie w zakresie brandingu i kluczowych aktywów niematerialnych podmiotu z sektora technologii finansowych
 • spory i ugody pomiędzy instytucją finansową a klientem
  • sprawa: spór o opcje walutowe
  • sprawa: spór o swap stopy procentowej
  • sprawa: spór o należność agenta rozliczeniowego od akceptanta
 • upadłość
  • sprawa: spór pomiędzy bankiem a klientem - instytucją finansową o wyłączenie środków pieniężnych z masy upadłości
  • sprawa: zgłoszenie wierzytelności w rozpoznawalnym medialnie postępowaniu upadłościowymDLK Legal. Otwieramy bankowość na nowe.